Ziekenhuizen

In West-Vlaanderen zijn, na verschillende fusies, een twaalftal algemene en een achttal psychiatrische ziekenhuizen aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen. In elk van deze ziekenhuizen is er aandacht voor pastorale zorg. Eén pastor of een team van pastores neemt deze zorg op. Het gaat om professioneel opgeleide mensen. Samen met vele andere ziekenhuismedewerkers houden zij de aandacht voor de spirituele dimensie binnen de totaalzorg van de patiënt levend.

Net zoals de zorgsector zelf, is ook de pastoraal in de gezondheidszorg voortdurend in evolutie. Waar deze vroeger werd opgenomen door priesters en religieuzen, en de nadruk vooral lag op sacramentenbediening, zijn het vandaag vooral lekepastores die aan het werk zijn in het ziekenhuis, en ligt het accent veel meer op gesprek en begeleiding. Heel wat nieuwe uitdagingen dienen zich aan : veranderende wachtdiensten, aandacht voor transmurale zorg, samenwerken met vrijwilligers,…

Binnen Caritas West-Vlaanderen worden jaarlijks enkele initiatieven genomen om deze pastores samen te brengen: in sectorale bijeenkomsten, in een intersectorale studiedag.

Het beleid inzake pastoraal wordt gedragen door het vicariaal team Caritas van het bisdom Brugge. De diocesaan caritasmedewerker, Ilse Van Gorp, werd door het bisdom (deeltijds) aangesteld om de werking pastoraal in ziekenhuizen te begeleiden en op te volgen.  Dit gebeurt in samenwerking met de stuurgroep pastoraal en ethiek van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en met het secretariaat van Caritas West-Vlaanderen.

U vindt op deze website teksten inzake visie en beleid, alsook het (vormings)aanbod voor pastores, andere medewerkers en voorzieningen.

1. Visie algemeen

- Waarin zijn pastores partners in een algemeen ziekenhuis ? Klik HIER voor meer info.

2. Beleidsteksten

- Nota in verband met spirituele screening tijdens wachtdiensten en crisiswacht. Klik HIER voor meer info.

- Advies inzake naamsverandering van de pastorale dienst in algemene of psychiatrische ziekenhuizen. Klik HIER voor meer info.

- Ziekenzalving of –zegening in het kader van een euthanasievraag (in voorbereiding).

3. Aanbod

a. Voor pastores

- Vorming : intersectorale studiedag, sectorale bijeenkomst voor pastores algemene ziekenhuizen, sectorale bijeenkomst voor pastores van psychiatrische ziekenhuizen

- Mentoring van nieuw aangeworven pastores

- Supervisie en intervisie voor pastores

- Opleiding tot pastor

b. Vorming voor andere medewerkers in de zorg

- Zin in Zorg

c. Voor directies en voorzieningen

- Aanwezigheid op het coördinatiecomité Algemene Ziekenhuizen

- Aanwezigheid op het coördinatiecomité Psychiatrische Ziekenhuizen

- Aanbod rond het uitwerken of verdiepen van visie op pastoraal of ethiek 

- Begeleiding van pastorale teams (veranderingsmanagement)

- Dienstverlening bij aanwerving van nieuwe pastores

- Ondersteuning en vorming op maat

Info en contact

- Ilse Van Gorp, adjunct bisschoppelijk gedelegeerde & verantwoordelijke pastoraal APZ en opleiding

T bureau 050 33 59 05 - 0474 25 98 76

ilse.vangorp@bisdombrugge.be